Asezarea neolitica de la Parta se afla situata  in partea de vest a Romaniei, la cca 15 km. sud de orasul Timisoara (judetul Timis). In centrul acesteia a fost cercetat un un edificiu de cult de mari dimensiuni.

Sanctuarul este de formă rectangulară, de 11,6 m lungime şi 6 m lăţime şi este împărţit în două încăperi: încăperea A situată la est şi B, aflată în partea de vest a sanctuarului. În centrul acestuia, pe ambele părţi ale zidului despărţitor dintre cele două încăperi, era o masă altar pe care au fost descoperite o serie de obiecte care ne oferă o imagine despre rirualurile care erau practicate aici.

Încăperea A adăposteşte statuia monumentală aflată pe un soclu de lut decorat la capete cu motive meandrice. La extremităţile soclului sunt  modelate două tăvi de ofrande. Statuia este dublă şi redă două personaje, unul feminin, care are pântecul reliefat şi un altul care are un cap de taur modelat realist. Pe masa altar se afla o vatră portativă iar lângă peretele despărţitor o cupă de lut de mari dimensiuni. Masa-altar din această încăpere a fost ulterior împărţită de un zid în două părţi. Pe acest zid au fost modelate capetele unor aminale mici: oi, capre. În faţa statuii monumentale era o uşă străjuită de două coloane de lut care erau terminate cu câte un cap de taur. Pe frunte şi bot, capetele erau decorate cu cu benzi incizate şi pictate cu roşu şi galben. Lângă această uşă era o a doua deschidere, probabil o intrare de serviciu, care avea în partea superioară o nişă în care a fost descoperit un idol-bust în mărime naturală, perforat longitudinal, în care era fixat un craniu. În colţul încăperii au fost descoperite mai multe lame de silex foarte tăioase care erau folosite la scrificiile ritualice. În cadrul acestui ceremonial sângele rezultat din sacrificarea animalelor era depus în cupa de pe masa-altar. Aceste sacrificii aveau drept scop menţinerea bunăvoinţei divinităţii şi au la origine ideea sacrificiului primordial, al omorului primar.

Încăperea B, cu aceleaşi dimensiuni ca şi cea anterioară, a fost divizată în două casete de dimensiuni apropiate. În prima dintre casete era un soclu de lut situat lângă o vatră portabilă susţinută de un suport de pari. Lângă aceasta a fost descoperită o mare cantitate de cenuşă precum şi resturi de la ofrandele aduse zeilor. Pe soclu era un idol-bust  care era decorat pe piept cu incizii în zig-zag şi avea o perforaţie verticală în care era fixat un craniu de animal. În cealaltă casetă erau mai multe vase în care erau depuse ofrande. Într-unul dintre aceste vase, o amforă cu faţă umană, au fost descoperite falange de la mâna unui om. Tot în acest spaţiu au fost descoperite boabe de grâu carbonizate care provin de la ofrandele aduse zeilor, prin arderea ritualică (fumigatio) a grăunţelor.

Peretele exterior, în stânga intrării,  avea un orificiu circular care tăia un disc de lut şi sub acest ansamblu, lipită pe perete, era o cupă de lut sub care se afla un postamenmt cu o râşniţă de piatră.  Acest complex se leagă de râşnitul cultic care avea menirea, ca prin distrugerea învelişului material al seminţei, să elibereze forţele regeneratoare, germinative imobilizate în bobul de grâu. De asemenea prezenţa râşniţei alături de ansamblul compus din orificiul din perete şi de discul de lut adiacent, care  simbolizează soarele şi luna,  leagă acest ritual de cultul soare-lună, de ciclurile astronomice ale anotimpurilor. Studiile atente efectuate asupra acestui ansamblu din sanctuarul de la Parţa a demonstrat că numai într-o singură zi din an, la data echinocţiului de primăvară, lumina soarelui pătrundea în încaperea A a sanctuarului şi se poziţiona pe capul de taur a statuii monumentale. Acest fapt demonstrează că, pe lângă rolul său cultic deosebit, sanctuarul juca şi rolul de calendar care marca începutul primăverii, a anotimpului regenerării naturii.

Acest complex de cult a funcţionat până în vremea fazei IIC a Culturii Banatului (sfârşitul mileniului al VI-lea BC), când  nivelul 6 al aşezării a fost distrus în întregime şi sistematic în împrejurări ce ar putea fi legate de apariţia în zonă a purtătorilor fazei C a culturii Vinca.

Le sanctuaire se présente sous une forme rectangulaire, aux dimensions de 11,6 m. de longueur pour 6 m. de largeur. Il est divisé en deux salles: la salle A, située à l’Est, et la salle B, située dans la partie occidentale du sanctuaire. Au centre de cette dernière, des deux côtés du mur divisoire séparant les deux chambres, se trouvait une table-autel sur laquelle fut découverte une série d’objets qui nous présentent une image réaliste des rituels qui y étaient pratiqués.

La salle A abritait une statue monumentale, posée sur un socle d’argile décoré en son sommet parv des motifs en méandrs. Aux extrémités de ce socle, on observe deux plateuax d’offrandes modelés. La statue est double, et représente deux personnages, l’un féminin, doté d’un bas-ventre en relief, et un autre orné d’une tête de taureau rendue de façon très réaliste.

Sur la table de l’autel était placé un foyer portatif, et, le long du mur divisoire, se trouvait une coupe d’argile de grandes dimensions.

La table-autel de cette salle fut ultérieurement divisée en deux parties par un mur. Sur ce dernier, on modela des têtes de petits animaux : moutons, chèvres. En face de la statue monumentale se trouvait une porte bordée de deux colonnes d’argile, surmontées chacune par une tête de taureau. Sur le front et le museau, ces têtes étaient décorées par des bandes incisées et peintes en rouge et jaune.

Le long de cette porte se trouvait une seconde ouverture, probablement une entrée de service, qui possédait en sa partie supérieure une niche, dans laquelle fut découvert un buste-idole de grandeur naturelle, perforé longitudinalement, dans lequel fut fixé un crâne. Au centre de la pièce, on découvrit de nombreuses lames de silex très effilées, qui étaient utilisées lors des sacrifices rituels. Dans le cadre de ces cérémonies, le sang résultant du sacrifice des animaux était déposé dans la coupe placée sur la table-autel. Ces sacrifices avaient pour but direct de maintenir la bienveillance des divinités et ont pour origine l’idée du sacrifice originel, celui de l’homme primitif.

La salle B, dotée des mêmes dimensions que la précédente, fut divisée en deux chambrettes de dimensions semblables. Dans la première des deux se trouvait un socle d’argile situé auprès d’un foyer portatif érigé sur un support de pari. A ses côtés, fut découverte une grande quantité de cendres mélangées aux restes des offrandes apportées aux divinités. Sur le socle se trouvait un idole-buste qui était décoré sur son torse par des incisions en zigzag, et muni d’une perforation verticale dans laquelle était fixé un crâne animal. Dans l’autre chambrette, était placée une grande quantité de vase, dans lesquels étaient déposés des offrandes. A l’intérieur de l’un de ces vases, une amphore à tête anthropomorphe, fut découverte la phalange d’une main humaine.

Toujours dans cet espace, on découvrit des semences de blé carbonisées, provenant des offrandes dédiées aux divinités, et résultant dela combustion rituelle (fumigatio) des céréales.

La paroi externe, à gauche de l’entrée, possédait un orifice circulaire qui coupait un disque d’argile, et sous cet ensemble, collé à même la paroi, se trouvait un socle complété par une petite plaquette-meule de pierre.

Ce complexe se rattache à l’usage cultuel dont la finalité, par la destruction învelişului matérielle des semences, permettait de libérer les forces régénératrices, les puissances germinales emprisonnées dans les semences de blé. Ainsi donc, la présence de la meule aux côtés de l’esemble composé par l’orifice dans le mur et par le disque d’argile, qui symbolisaient le soleil et la lune, permet de lier ce rituel au culte soleil-lune, aux cycles astronomiques des saisons.

Les études attentives menées sur cette partie du sancuaire de Parta on démontré qu’uniquement lors d’un jour particulier, celui de l’équinoxe de printemps, la lumière du soleil pénétrait dans la salle A du sanctuaire et se positionnait su la tête de taureau de la statue monumentale.

Ce fait démontre à lui seul que, en parallèle à son rôle cultuel ordinaire, le sanctuaire jouait aussi le rôle de calendrier, marquant ainsi le début du printemps, la saison de la renaissance de la nature.

Le complexe cultuel fut fonctionnel jusqu’à l’époque de la phase IIC de la Culture du Banat (fin du sixième millénaire avant J.-C.), lorsque le niveau 6 de l’habitat fut intégralement et systématiquement détruit, peut-être en relation avec l’apparition sur ce territoire de migrants portant les valeurs de la phase C de la culture de Vinca.